ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ

Posted: February 9, 2011 in ಕೆಂದಣ್ಣ ಮಂದಣ್ಣ

ಕೆಂದಣ್ಣ : ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಕಾಗಲ್ವ?

ಮಂದಣ್ಣ :ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಣಣ್ಣ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s