ಬದುಕಿನ ಮೂರು ದರಿದ್ರ ಅವಸ್ಥೆಗಳು

Posted: September 12, 2009 in ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಶಕ್ತಿ+ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಅದು ಹದಿಹರೆಯ ಕಾಲyuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಶಕ್ತಿ+ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಅದು ದುಡಿಮೆಯ ಕಾಲyassu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹಣ+ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಅದು ಮದಿತನದ ಕಾಲmuditana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s