ಎರಡು ಕಣ್ಣು

Posted: August 10, 2009 in ಹೊಸತು

eyes_slide_show

ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯ ಬೆಸುಗೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನೆ,
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಳು,
ಒಟಿಗೆ ಮಿಟುಕು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುತ್ತವೆ
ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ನೋಡಿರದ ಅಮಾಯಕರು
ಆದರೆ…
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೆ?
ಒಂದು ಮಿಣುಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾ…
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಳು.

(ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s