ನಿರೀಕ್ಷೆ

Posted: March 9, 2008 in ರಿಸ್ಕ್

3380128-md.jpg

ನಿರೀಕ್ಷೆ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಪೂರಿತ ಪಿಸುನುಡಿ, ಆಂತರಿಕಕ್ಷೋಭೆಯಲ್ಲ. . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s