ಕೆಂದಣ್ಣ ಮಂದಣ್ಣ

Posted: March 9, 2008 in ಕೆಂದಣ್ಣ ಮಂದಣ್ಣ

ಕೆಂದಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಸೆದು  
ಕೆಂದಣ್ಣ : ” ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರೇ, ಕಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದ.
ಮಂದಣ್ಣ : ” ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆರಿ ತಗಂಡೋದ ಮೂರ್ಖ ನೀನೆನಾ? ” ಅಂದ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s