ಏಕತಾನತೆ

Posted: March 6, 2008 in ರಿಸ್ಕ್

clip_image0021.jpg

ಏಕತಾನತೆ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇರದ ಬದುಕು ಯಾರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳೇ ಉಧ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ . . .. . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s